ZIPPTORK Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối

Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối (“Thỏa thuận”)

Cập nhật lần cuối: Tháng 7 29, 2020

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối này trước khi nhấp vào nút “Tôi Đồng ý”, tải xuống hoặc sử dụng ZIPPTORK Phần mềm Windows hoặc ZIPPTORK Ứng dụng Android.

Giải thích và định nghĩa

Sự giải thích

Các từ mà chữ cái đầu được viết hoa có nghĩa được định nghĩa theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng một ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Đối với các mục đích của Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này:

  • Hiệp định nghĩa là Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty về việc sử dụng Ứng dụng. Thỏa thuận này đã được tạo ra với sự giúp đỡ của Máy phát điện EULA.
  • Các Ứng Dụng có nghĩa là chương trình phần mềm do Công ty cung cấp được Bạn tải xuống Thiết bị, có tên ZIPPTORK
  • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến ZIPP GROUP INC., Số 16, Đường Ziqiang 1, Quận Zhongli, Thành phố Đào Viên 32063.
  • Nội dung đề cập đến nội dung như văn bản, hình ảnh hoặc thông tin khác có thể được đăng, tải lên, liên kết hoặc được cung cấp bởi Bạn, bất kể hình thức của nội dung đó.
  • Quốc gia đề cập đến: Đài Loan
  • Dụng cụ có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Ứng dụng như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
  • Bên thứ ba Dịch vụ có nghĩa là bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào (bao gồm dữ liệu, thông tin, ứng dụng và các dịch vụ sản phẩm khác) do bên thứ ba cung cấp có thể được hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp bởi Ứng dụng.
  • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, nếu có.

nhìn nhận

Bằng cách nhấp vào nút “Tôi Đồng ý”, tải xuống hoặc sử dụng Ứng dụng, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, không nhấp vào nút “Tôi Đồng ý”, không tải xuống hoặc không sử dụng Ứng dụng.

Thỏa thuận này là một tài liệu pháp lý giữa Bạn và Công ty và nó chi phối việc bạn sử dụng Ứng dụng do Công ty cung cấp cho Bạn.

Ứng dụng được Công ty cấp phép, không bán cho Bạn để sử dụng đúng theo các điều khoản của Thỏa thuận này.

Giấy phép

Phạm vi cấp phép

Công ty cấp cho Bạn giấy phép có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, giới hạn để tải xuống, cài đặt và sử dụng Ứng dụng theo đúng các điều khoản của Thỏa thuận này.

Giấy phép được Công ty cấp cho Bạn chỉ dành cho mục đích cá nhân, phi thương mại của bạn theo đúng các điều khoản của Thỏa thuận này.

Bên thứ ba Dịch vụ

Ứng dụng có thể hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp nội dung của bên thứ ba (bao gồm dữ liệu, thông tin, ứng dụng và các dịch vụ sản phẩm khác) hoặc cung cấp liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời, hợp lệ, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, chất lượng hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác. Công ty không chịu trách nhiệm và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác đối với bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào.

Bạn phải tuân thủ Điều khoản thỏa thuận hiện hành của bên thứ ba khi sử dụng Ứng dụng. Dịch vụ của bên thứ ba và các liên kết đến đó chỉ được cung cấp như một sự thuận tiện cho Bạn và Bạn truy cập và sử dụng chúng hoàn toàn tự chịu rủi ro và tuân theo Điều khoản và điều kiện của bên thứ ba đó.

Thời hạn và Chấm dứt

Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi Bạn hoặc Công ty chấm dứt.
Công ty có thể, theo quyết định riêng của mình, bất cứ lúc nào và vì bất kỳ hoặc không có lý do, đình chỉ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này có hoặc không có thông báo trước.

Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức mà không cần thông báo trước từ Công ty, trong trường hợp bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Bạn cũng có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách xóa Ứng dụng và tất cả các bản sao từ Thỏa thuận hoặc từ máy tính của bạn.

Khi chấm dứt Thỏa thuận này, Bạn sẽ ngừng tất cả việc sử dụng Ứng dụng và xóa tất cả các bản sao của Ứng dụng khỏi Thiết bị của bạn.

Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không giới hạn bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào của Công ty theo luật pháp hoặc theo vốn chủ sở hữu trong trường hợp Bạn (trong thời hạn của Thỏa thuận này) vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bạn theo Thỏa thuận hiện tại.

Sự bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Công ty và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, cán bộ, nhân viên, đại lý, đối tác và người cấp phép (nếu có) vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do hoặc phát sinh từ: (a) sử dụng Ứng dụng; (b) vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ luật hoặc quy định nào; hoặc (c) vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

Không có Bảo đảm

Ứng dụng được cung cấp cho Bạn “NGUYÊN TRẠNG” và “HIỆN CÓ” và với tất cả các lỗi và khuyết tật mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào. Trong phạm vi tối đa được phép theo luật hiện hành, Công ty, nhân danh chính mình và thay mặt cho các chi nhánh của mình cũng như các nhà cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ, từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, đối với Ứng dụng, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm, và các bảo đảm có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, quá trình thực hiện, sử dụng hoặc thực hành thương mại. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Công ty không cung cấp bảo hành hoặc cam kết nào và không tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào rằng Ứng dụng sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn, đạt được bất kỳ kết quả dự kiến ​​nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, hoạt động không bị gián đoạn, đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn hiệu suất hoặc độ tin cậy nào hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi hoặc khuyết tật nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Công ty cũng như bất kỳ nhà cung cấp nào của công ty không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý: (i) về hoạt động hoặc tính sẵn có của Ứng dụng, hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm bao gồm trên đó; (ii) rằng Ứng dụng sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi; (iii) về tính chính xác, độ tin cậy hoặc đơn vị tiền tệ của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua Ứng dụng; hoặc (iv) rằng Ứng dụng, các máy chủ của Ứng dụng, nội dung hoặc e-mail được gửi từ hoặc thay mặt Công ty không có vi-rút, tập lệnh, trojan, sâu, phần mềm độc hại, timebombs hoặc các thành phần có hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo hành hoặc giới hạn đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, do đó một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn trên có thể không áp dụng cho Bạn. Nhưng trong trường hợp như vậy, các loại trừ và giới hạn được nêu trong phần 11 này sẽ được áp dụng ở mức độ lớn nhất có thể thi hành theo luật hiện hành. Trong phạm vi bất kỳ bảo hành nào tồn tại theo luật không thể từ chối, Công ty sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo hành đó.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Mặc dù có bất kỳ thiệt hại nào mà Bạn có thể phải chịu, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty theo bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này và biện pháp khắc phục độc quyền của bạn cho tất cả những điều đã nói ở trên sẽ được giới hạn ở số tiền bạn thực hiện cho Ứng dụng hoặc thông qua Ứng dụng.

Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty hoặc nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thông tin khác, do gián đoạn kinh doanh, do thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Ứng dụng, phần mềm của bên thứ ba và / hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng với Ứng dụng hoặc mặt khác liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này), ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu.

Một số tiểu bang / khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, do đó, giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho Bạn.

Mức độ nghiêm trọng và từ bỏ

Rẽ

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành các mục tiêu của điều khoản đó trong phạm vi lớn nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Từ bỏ

Trừ khi được quy định ở đây, việc không thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên trong việc thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện như vậy vào bất kỳ thời điểm nào sau đó cũng như việc từ bỏ vi phạm sẽ không cấu thành sự từ bỏ của bất kỳ vi phạm nào tiếp theo.

Tuyên bố sản phẩm

Công ty không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm nào liên quan đến Ứng dụng.

Tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) Bạn không ở trong một quốc gia chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ, hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là một kẻ khủng bố người Hồi giáo ủng hộ quốc gia Hồi giáo và (ii) Bạn không phải là được liệt kê trên bất kỳ danh sách nào của chính phủ Hoa Kỳ về các bên bị cấm hoặc bị hạn chế.

Thay đổi đối với Thỏa thuận này

Công ty có quyền, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi hoặc thay thế Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu, chúng tôi sẽ thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì tạo nên sự thay đổi trọng yếu sẽ được xác định theo quyết định riêng của Công ty.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng sau khi bất kỳ sửa đổi nào có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản mới, Bạn không còn được phép sử dụng Ứng dụng.

Luật

Luật pháp của Quốc gia, ngoại trừ các xung đột của các quy tắc pháp luật, sẽ chi phối Thỏa thuận này và việc sử dụng Ứng dụng của bạn. Việc sử dụng Ứng dụng của bạn cũng có thể phải tuân theo luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Toàn bộ thỏa thuận

Thỏa thuận cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty về việc bạn sử dụng Ứng dụng và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng văn bản trước đó và đương thời giữa Bạn và Công ty.

Bạn có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện bổ sung áp dụng khi Bạn sử dụng hoặc mua các dịch vụ khác của Công ty, mà Công ty sẽ cung cấp cho Bạn tại thời điểm sử dụng hoặc mua hàng đó.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thỏa thuận này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi: