Các Điều Khoản của Dịch Vụ

Điều khoản Dịch vụ cho www.zippnhóm.com

 

Giới thiệu 

Chào mừng đến với www.zippnhóm.com. Trang web này được sở hữu và điều hành bởi www.zippnhóm.com. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và truy cập thông tin, tài nguyên, dịch vụ, sản phẩm và công cụ mà chúng tôi cung cấp, bạn hiểu và đồng ý chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau như được nêu trong chính sách này (sau đây được gọi là 'Thỏa thuận người dùng'), cùng với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi (vui lòng tham khảo phần Chính sách Bảo mật bên dưới để biết thêm thông tin). 

Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày Mar 09, 2018. 

Chúng tôi có quyền thay đổi Thỏa thuận này của Người dùng theo thời gian mà không cần thông báo. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét bản Thoả thuận Người dùng này định kỳ để làm quen với bất kỳ sửa đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi sửa đổi sẽ tạo thành sự thừa nhận và thỏa thuận của các điều khoản và điều kiện đã sửa đổi. 

Sử dụng có Trách nhiệm và Tiến hành 

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và truy cập thông tin, tài nguyên, dịch vụ, sản phẩm và công cụ chúng tôi cung cấp cho bạn, trực tiếp hoặc gián tiếp (sau đây gọi là 'Tài nguyên'), bạn đồng ý chỉ sử dụng các Tài nguyên này cho các mục đích được cho phép bởi (a) các điều khoản của Thỏa thuận người dùng này và (b) các luật, quy định hiện hành và các hướng dẫn hoặc thông lệ trực tuyến được chấp nhận chung. 

Trong đó, bạn hiểu rằng: 

a. Để truy cập Tài nguyên của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định về bản thân bạn (như nhận dạng, chi tiết liên lạc, v.v.) trong quá trình đăng ký hoặc như là một phần của khả năng sử dụng Tài nguyên của bạn. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp sẽ luôn chính xác, chính xác và cập nhật. 

b. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của bất kỳ thông tin đăng nhập nào liên quan đến bất kỳ tài khoản nào bạn sử dụng để truy cập Tài nguyên của chúng tôi. Theo đó, bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn. 

c. Truy cập (hoặc cố gắng truy cập) bất kỳ Tài nguyên nào của chúng tôi bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài thông qua các phương tiện chúng tôi cung cấp, đều bị nghiêm cấm. Bạn đặc biệt đồng ý không truy cập (hoặc cố gắng truy cập) bất kỳ Tài nguyên của chúng tôi thông qua bất kỳ phương tiện tự động, phi đạo đức hoặc độc đáo. 

d. Nghiêm cấm các hoạt động làm gián đoạn hoặc can thiệp vào Tài nguyên của chúng tôi, bao gồm cả các máy chủ và / hoặc mạng mà Tài nguyên của chúng tôi được đặt hoặc kết nối. 

e. Cố gắng sao chép, nhân bản, tái sản xuất, bán, trao đổi hoặc bán lại Tài nguyên của chúng tôi. 

f. Bạn phải tự chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả, thiệt hại hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi có thể trực tiếp hay gián tiếp gây ra hoặc chịu ảnh hưởng do bất kỳ hoạt động trái phép nào do bạn thực hiện, như được giải thích ở trên và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc trách nhiệm dân sự. 

g. Chúng tôi có thể cung cấp các công cụ truyền thông cởi mở khác nhau trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như nhận xét blog, bài đăng trên blog, trò chuyện công khai, diễn đàn, bảng tin, các nhóm tin, xếp hạng và đánh giá sản phẩm, các dịch vụ truyền thông xã hội khác nhau ... Bạn hiểu rằng, màn hình hoặc theo dõi nội dung được đăng bởi người sử dụng các công cụ truyền thông khác nhau, có nghĩa là nếu bạn chọn sử dụng các công cụ này để gửi bất kỳ loại nội dung nào đến trang web của chúng tôi thì trách nhiệm cá nhân của bạn là sử dụng các công cụ này một cách có trách nhiệm và đạo đức . Bằng cách đăng thông tin hoặc sử dụng bất kỳ công cụ giao tiếp cởi mở nào như đã đề cập, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tải lên, đăng, chia sẻ, hoặc phân tán dưới bất kỳ nội dung nào: 

tôi. Là bất hợp pháp, đe doạ, phỉ báng, lạm dụng, quấy rối, làm suy nhược, đe dọa, gian lận, lừa đảo, xâm hại, phân biệt chủng tộc, hoặc chứa bất kỳ loại ngôn ngữ gợi ý, không thích hợp hoặc rõ ràng;
ii. Vi phạm bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
Iii. Chứa bất kỳ hình thức quảng cáo trái phép hoặc không được yêu cầu;
Iiii. Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm bất kỳ www.zippnhân viên hoặc đại diện của group.com.

Chúng tôi có quyền theo quyết định của chúng tôi để loại bỏ bất kỳ nội dung đó, chúng tôi cảm thấy trong phán đoán của chúng tôi không phù hợp với Hiệp định tài khoản này, cùng với bất kỳ nội dung mà chúng tôi cảm thấy là nếu không gây khó chịu, có hại, bị phản đối, không chính xác, hoặc vi phạm bất kỳ bản quyền bên 3rd hoặc thương hiệu. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại trong việc xóa bỏ nội dung đó. Nếu bạn đăng nội dung mà chúng tôi chọn xóa, bạn đồng ý cho phép xóa bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ khiếu nại nào đối với chúng tôi. 

h. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ nội dung nào do bạn hoặc bất kỳ người dùng bên thứ 3 nào khác đăng trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, bất kỳ nội dung nào do bạn đăng bằng bất kỳ công cụ giao tiếp mở nào trên trang web của chúng tôi, với điều kiện không vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ bản quyền hoặc nhãn hiệu nào của bên thứ ba, đều trở thành tài sản của www.zippgroup.com, và như vậy, cung cấp cho chúng tôi giấy phép vĩnh viễn, không thể thu hồi, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, độc quyền để tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, xuất bản, hiển thị công khai và / hoặc phân phối khi chúng tôi thấy phù hợp. Điều này chỉ đề cập và áp dụng cho nội dung được đăng qua các công cụ giao tiếp mở như được mô tả, và không đề cập đến thông tin được cung cấp như một phần của quy trình đăng ký, cần thiết để sử dụng Tài nguyên của chúng tôi. Tất cả thông tin được cung cấp như một phần của quá trình đăng ký của chúng tôi đều được Chính sách bảo mật

Tôi. Bạn đồng ý bồi thường và giữ www vô hại.zippgroup.com và công ty mẹ và các chi nhánh của nó, và giám đốc, cán bộ, quản lý, nhân viên, nhà tài trợ, đại lý và người cấp phép của họ, khỏi và chống lại tất cả các tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí, bao gồm cả phí luật sư hợp lý do bất kỳ vi phạm Thỏa thuận Người dùng này hoặc việc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến tài khoản của bạn do bạn hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng tài khoản của bạn phải chịu. Chúng tôi bảo lưu quyền bảo vệ độc quyền cho bất kỳ khiếu nại nào mà chúng tôi có quyền bồi thường theo Thỏa thuận người dùng này. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi sự hợp tác như được chúng tôi yêu cầu hợp lý. 

Quyền riêng tư 

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi tạo Chính sách quyền riêng tư riêng để giải thích chi tiết cách chúng tôi thu thập, quản lý, xử lý, bảo mật và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật của chúng tôi được bao gồm trong phạm vi của Thỏa thuận người dùng này. Để đọc toàn bộ chính sách bảo mật của chúng tôi, nhấn vào đây

Hạn chế bảo hành 

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả các Tài nguyên mà chúng tôi cung cấp đều là RÚT và như là có sẵn. Điều này có nghĩa là chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm với bạn rằng:
i) việc sử dụng Tài nguyên của chúng tôi sẽ đáp ứng được nhu cầu và yêu cầu của bạn.
ii) Việc sử dụng Tài nguyên của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.
iii) thông tin thu được bằng cách sử dụng Tài nguyên của chúng tôi sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy, và
iv) bất kỳ khiếm khuyết trong hoạt động hoặc chức năng của bất kỳ Nguồn nào chúng tôi cung cấp sẽ được sửa chữa hoặc sửa chữa.

Hơn nữa, bạn hiểu và đồng ý rằng: 

v) bất kỳ nội dung nào được tải xuống hoặc thu được bằng cách khác thông qua việc sử dụng Tài nguyên của chúng tôi được thực hiện theo ý của bạn và rủi ro và bạn tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu có thể là kết quả của việc tải xuống nội dung như vậy.
vi) không có thông tin hoặc lời khuyên nào, dù được diễn đạt, ngụ ý, bằng miệng hay bằng văn bản, được bạn lấy từ www.zippgroup.com hoặc thông qua bất kỳ Tài nguyên nào mà chúng tôi cung cấp sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành, đảm bảo hoặc điều kiện nào dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ những điều khoản được nêu rõ ràng trong Thỏa thuận người dùng này.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý 

Cùng với Giới hạn Bảo hành như đã giải thích ở trên, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng bất kỳ khiếu nại nào chống lại chúng tôi sẽ được giới hạn ở số tiền bạn đã trả, nếu có, để sử dụng sản phẩm và / hoặc dịch vụ. Www.zippgroup.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc mẫu mực nào mà bạn có thể phải gánh chịu do sử dụng Tài nguyên của chúng tôi hoặc do bất kỳ thay đổi nào, mất mát hoặc hỏng dữ liệu, hủy bỏ, mất quyền truy cập hoặc thời gian ngừng hoạt động trong phạm vi tối đa áp dụng luật giới hạn trách nhiệm pháp lý. 

Bản quyền / thương hiệu 

Tất cả nội dung và tài liệu có sẵn trên www.zippgroup.com, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, tên trang web, mã, hình ảnh và biểu tượng là tài sản trí tuệ của www.zippgroup.com, và được bảo vệ bởi luật bản quyền và nhãn hiệu hiện hành. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng không phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc sao chép, phân phối, hiển thị hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào trên trang web này, trừ khi được www cho phép cụ thể.zippnhóm.com. 

Chấm dứt sử dụng 

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, theo ý riêng của chúng tôi, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn đối với tất cả hoặc một phần của trang web và Tài nguyên của chúng tôi có hoặc không có thông báo và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm Hợp đồng này. Bất kỳ hành vi bị nghi là hoạt động bất hợp pháp, gian lận hoặc lạm dụng có thể là cơ sở để chấm dứt mối quan hệ của bạn và có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật thích hợp. Khi tạm dừng hoặc chấm dứt, quyền sử dụng Tài nguyên mà chúng tôi cung cấp sẽ ngay lập tức chấm dứt và chúng tôi có quyền xóa hoặc xóa bất kỳ thông tin nào bạn có thể có trong hồ sơ của chúng tôi, bao gồm bất kỳ tài khoản hoặc thông tin đăng nhập nào. 

Luật 

Trang web này được kiểm soát bởi www.zippgroup.comTaiwan. Nó có thể được truy cập bởi hầu hết các quốc gia trên thế giới. Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng các quy chế và luật pháp của tiểu bang chúng tôi, bất kể xung đột pháp luật và Công ước của Liên hợp quốc về Mua bán Hàng hóa Quốc tế, sẽ áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng trang web này và mua hàng của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua trang web này. 

Hơn nữa, bất kỳ hành động nào để thực thi Thỏa thuận người dùng này sẽ được đưa ra tại tòa án liên bang hoặc Đài Loan. Bạn đồng ý với thẩm quyền cá nhân của tòa án đó và từ bỏ bất kỳ quyền hạn pháp lý, địa điểm hoặc diễn đàn bất tiện nào đối với các tòa án như vậy. 

Bảo đảm 

KHÔNG ĐƯỢC THỂ HIỆN LỜI NÓI KHÁC, www.zippgroup.com TỪ CHỐI RÕ RÀNG TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG CÓ. 

 

Thông tin liên lạc 

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về các Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi như đã nêu ở trên, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:

 

ZIPP NHÓM Inc.
No.16, Ziqiang 1st Rd., Quận Zhongli
Đào Viên, 32063
Đài Loan